Vul hier de content van de pagina in

Disclaimer

Disclamer LWD Basket

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door de website van LWD Basket te bezoeken dan wel door via de website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de bezoeker van de website zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

LWD Basket behoudt zich het recht om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededelingen te hoeven doen.

Hoewel LWD Basket de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan LWD Basket niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. LWD Basket kan niet garanderen dat de website altijd foutloos of ononderbroken zal functioneren. LWD Basket aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan zonder voorafgaande toestemming van LWD Basket worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier.